Brak produktów w koszyku.

1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych jest Żywa, Andrii Humennyi zywawarzywa.pl, elitbaby.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy 25 A, 02-495  Warszawa, (zwany dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”).

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób , których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.

7. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

8. Serwis korzysta z plików cookies.

9. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem danych jest Żywa, Andrii Humennyi zywawarzywa.pl, elitbaby.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy 25 A, 02-495  . Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@zywawarzywa.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. U administratora danych osobowych nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a. realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu informacji o usługach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług administratora; dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c. poprawnego działania strony www.zywawarzywa.pl, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Pani/Pana zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z zamówień, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowych zakupów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony  przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.

4. Administrator będzie  przetwarzać dane:

 a. przez okres posiadania przez Pana/Panią konta na stronie       www.zywawarzywa.pl  

b. do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania

c. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje  Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu  bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:

a. upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie,

b. podmioty przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,

c.  osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy sprzedaży i umożliwienia dostępu do serwisu na stronie www.zywawarzywa.pl.